Wetgeving

De invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is de belangrijkste aanleiding geweest om het keurmerk PayChecked in Transport te ontwikkelen. Kern van de WAS is dat opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet juist uitbetalen van het loon bij werknemers van hun opdrachtnemers. De wet bestaat uit de drie hoofdonderdelen.

Verbetering handhaafbaarheid Wet Minimumloon

Het wordt verplicht het minimumloon uit te betalen. Verrekening met en inhouding van kosten op het minimumloon is nog maar zeer beperkt mogelijk.

Openbaarmaking Inspectiegegevens

De onderzoeksresultaten van de Inspectie SZW in het kader van nalevingstoezicht op de arbeidswetten worden voortaan actief openbaar gemaakt. Dit geldt zowel voor onderzoeken waaruit een boete of maatregel voortvloeit als voor de onderzoeken waarbij wordt geconstateerd dat er geen overtreding is gemaakt.

Ketenaansprakelijkheid voor het loon

Een werknemer die is onderbetaald kan niet alleen zijn werkgever hierop aanspreken, maar ook diens opdrachtgever en de opdrachtgevers die hieraan eventueel voorafgingen. Het gaat hier om een volgtijdelijke aansprakelijkheid. Alleen wanneer een opdrachtgever kan aantonen niet-verwijtbaar te hebben gehandeld ter zake van de onderbetaling kan de aansprakelijkheid worden afgewend.