14 januari 2022

Wijziging voorwaarden per 01-01-2022 voor (aankomende) inspectie-instellingen die in aan-merking willen komen als PayChecked-inspectie-instelling.

Het keurmerk PayChecked in Transport wordt door steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in het beroepsgoedenvervoer over de weg omarmd. Per eind 2021 waren 600 transportbedrijven en koeriersondernemingen in het register opgenomen, een stijging van 50% ten opzichte van een jaar eerder. De verwachting is dat deze groei door zal zetten in 2022. Het bestuur van de stichting wil daarom het aantal inspectie-instellingen uitbreiden en heeft daartoe aanvullende bepalingen op het keurmerkreglement vastgesteld.

 

ARTIKEL 8
Artikel 8 van het keurmerkreglement PayChecked in Transport benoemt de basisvoorwaarden waaraan nieuw te benoemen inspectie-instellingen dienen te voldoen. Daarnaast stelt het artikel dat de keurmerkorganisatie, indien zij het nodig acht voor een goede uitvoering van de regeling, aanvullende bepalingen kan opnemen. De aanvullende bepalingen mogen niet strijdig zijn met het reglement.

De aanvullende bepalingen, zoals vastgesteld per 1 augustus 2021 en aangepast met ingang van 1 januari 2022, staan hieronder nader omschreven.

De kandidaat inspectie-instelling dient het volgende aan te leveren:

  • Referenties van recente ervaring van uw organisatie als toekomstige inspectie-instelling voor (WAS-gerelateerde) keurmerken;
  • Referenties voor wat betreft relevante kennis en ervaring met de cao voor Beroepsgoederenvervoer over de Weg.

De volgende stap zal een beoordelingsgesprek inclusief toetsing zijn. Belangrijke aspecten daarbij onder meer (naast de voorwaarden uit het reglement en bepalingen hierboven):

  1. Onafhankelijkheid en ongebondenheid;
  2. Inspectie-instellingen mogen niet tegelijkertijd te inspecteren transportbedrijven als klant voor hun administratie- of accountancyactiviteiten hebben;
  3. Toetsing vanuit TLN inzake de kennis van en bekendheid met de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg;
  4. Kennis van en bekendheid met de registernormen, die verder gaan dan wat voor het rapport van bevindingen gebruikelijk is (mogelijk toetsing cq. meelopen door een inspectie-expert).

Bij toelating door het bestuur van de kandidaat als PayChecked inspectie-instelling geldt een proeftermijn van een jaar, waarbij uiterlijk een jaar na de aanstelling een evaluatiegesprek met de Stichting zal worden georganiseerd.

Eventuele aan de toelatingsprocedure verbonden kosten zullen vooraf kenbaar worden gemaakt en in rekening worden gebracht bij de kandidaat-inspectieinstelling.

 

Aanmelden als inspectie-instelling
Wilt u zich aanmelden als inspectie-instelling stuur dan een email naar info@paychecked.nl met de gevraagde documentatie.

Download link Artikel 8