Cursus PayChecked in Transport CAO en Normenset Keurmerk

Cursus PayChecked in Transport CAO en Normenset Keurmerk

Geplaatst op:

Woensdag 22 november 2023 namen 15 inspecteurs en andere belanghebbenden deel aan de PayChecked in Transport cursus. De cursus is gericht op het vergroten van kennis over en begrip van onderwerpen die van belang zijn bij de toepassing van de cao-beroepsgoederenvervoer en de relatie tot het keurmerk Paychecked in Transport. 

Doelstelling

De cursus is op één dag in twee delen gesplitst en is gericht op de overdracht van kennis over en begrip van onderwerpen die van belang zijn bij de toepassing van de cao-beroepsgoederenvervoer in de relatie tussen keurmerkhouder, werknemer en opdrachtgever. Ook de PayChecked Normenset en hoe hiermee om te gaan in de praktijk speelt een grote rol. De cursus is bestemd voor inspecteurs van inspectie-instellingen en overige betrokkenen bij het Paychecked in Transport keurmerk.

Docenten

Het ochtendprogramma werd verzorgd door de heer mr. Piet Massuger. Piet is consultant arbeidsrecht, sociale zekerheid en rij- en rusttijden bij Transport en Logistiek Nederland en specialist op het gebied van de cao-beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Hij is 20 jaar werkzaam bij TLN en geeft al 6 jaar cao-cursussen aan auditeurs van inspectiebureaus die betrokken zijn bij het PayChecked in Transport keurmerk. Ook schrijft hij regelmatig blogs over cao overwerpen voor op de website van PayChecked in Transport. Zijn visie: ‘het controleren of er betaald wordt volgens de cao, begint met kennis van de cao.’

Het middagprogramma werd verzorgd door mevrouw Damaris Tjallinks-Harmsen en de heer Mischa Vis. Damaris Tjallinks-Harmsen is werkzaam als inspecteur van het Paychecked keurmerk en daarnaast NEN Auditor en lid van de werkgroep PayChecked bij Bureau Cicero.

Mischa Vis is werkzaam als inspecteur, neemt deel aan harmonisatie overleggen en het College van Deskundigen van PayChecked in Transport. Daarnaast is Mischa productverantwoordelijk binnen Normec voor de PayChecked in Transport inspecties.

Belang van een cursus voor keumerkhouders

‘Paychecked in Transport is tot stand gekomen naar aanleiding van de ‘Wet Aanpak Schijnconstructies’. Op basis van die wet kunnen werknemers niet alleen een loonclaim bij de eigen werkgever neerleggen maar ook bij de opdrachtgever en anderen in de keten voor wie hij of zij werkt, maar met wie er geen arbeidsovereenkomst is. Om te trachten die aansprakelijkheid te voorkomen zal de opdrachtgever moeten aantonen dat hij alleen werkt met opdrachtnemers die aan bepaalde eisen voldoen, waaronder die dat hij de werknemers netjes betaalt. Loonbetalingsafspraken zijn vastgelegd in de cao voor het Beroepsgoederenvervoer. De inspecteur die de loon- en salarisadministratie komt controleren dient dan wel op de hoogte te zijn van de inhoud van de cao Beroepsgoederenvervoer. Het Paychecked keurmerk omvat meer aspecten dan loonbetalingen. Deze cursus heeft alleen betrekking op het deel van de inspectie dat betrekking heeft op de cao.’

Belang van inspecteurs om deel te nemen aan de cursus

‘Voor net ingestroomde inspecteurs is het nieuwe informatie. Inspecteurs die al langer in het vak zitten, houden zo hun kennis op peil. Voor de inspecteur is het van belang omdat hij of zij met het behaalde certificaat weer audits kan uitvoeren.’

Frequentie cursus

‘De cursus wordt nu ongeveer één keer per twee jaar gegeven. Vanuit Paychecked wordt de behoefte onder inspectiebedrijven gepeild. Afhankelijk van de CAO-wijzigingen, nieuwe inspectiebureaus of instroom van nieuwe inspecteurs wordt een planning gemaakt.’

De cursus wordt afgesloten met een test

Aan het einde van de cursus vond de test plaats. De deelnemers mogen het cao-boekje en de sheets van de cursus bij de hand houden. Dit gebeurt namelijk in de praktijk bij een audit ook.
PayChecked in Transport feliciteert de inspecteurs met het behalen van het certificaat.

De organisatie van de cursus ligt in handen van het PayChecked in Transport-secretariaat, uitgevoerd door Lejeune Association Management onder leiding van Hans van Schaik en Angela Ashruf.

Terug naar het overzicht