Blog Piet Massuger: Nieuwe CAO

Blog Piet Massuger: Nieuwe CAO

Geplaatst op:

Mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport en Logistiek Nederland – TLN – Met regelmaat schrijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis over de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg.

Per 2024 geldt de nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Die kent uiteraard een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige cao. Vandaag de wijzigingen die betrekking hebben op de loonbetaling.

Loonsverhoging en wijzigingen in de loonschalen

Een belangrijke wijziging is dat de lonen behorend bij de schalen A tot en met H op diverse momenten zullen wijzigen. Per 1 januari 2024 met 4%, per 1 juli 2024 met 2% en per 1 januari 2025 opnieuw met 4%.

De cao-wijziging heeft alleen betrekking op de lonen van genoemde loonschalen. Dat betekent dat de lonen behorende bij de functies boven schaal H in beginsel niet wijzigen. ‘In beginsel’ want indien het loon van deze personen in het verleden altijd gewijzigd werd, overeenkomstig de loonsverhogingen van de cao-schalen, dan dient dat nu ook te gebeuren.

Verder is besloten schaal A’ op te heffen. Ook is besloten alle 0-tredes van de verschillende schalen op te heffen. Dat betekent dat alle werknemers die op 1 januari 2024 in trede 0 zaten automatisch naar trede 1 zijn gegaan.

Verblijfkostenvergoeding

De verblijfkostenvergoedingen wijzigen ook per de hiervoor genoemde data. Dit geschiedt op basis van een convenant met de belastingdienst. Inmiddels zijn de bedragen van de verblijfkosten, zoals die gelden sinds 1 januari 2024, op de site van TLN gepubliceerd.

Jeugdlonen gekwalificeerde jongeren

Tot 1 januari 2024 kende de cao een aparte inschalingssystematiek voor werknemers van 20 jaar en jonger die in het bezit zijn van een C-rijbewijs dan wel beschikken over een TCVT-certificaat en dat ook nodig hebben voor hun werk. Zij werden betaald volgens een bepaald percentage behorende bij trede 0 van de loonschaal behorende bij hun functie. Per 1 januari 2024 is deze systematiek komen te vervallen. Dat betekent dat zij bij indiensttreding direct ingeschaald worden zoals de werknemers van 21 jaar en ouder, dus op basis van de functie die zij vervullen en de ervaring waarover zij beschikken.

Toeslagenmatrix

Cao-partijen spraken ook af dat de toeslag van 19% voor de diensturen tussen 21.00 en 05.00 uur bij eendaagse ritten vanaf 2024 een minimumkarakter krijgt. Dat betekent dat bedrijven wel meer mogen betalen, maar nooit minder dan 19% op het uurloon.

Geen wachtdag bij ziekte meer

Cao-partijen hebben verder besloten dat er bij ziekte geen wachtdag meer ingehouden mag worden. Een wachtdag is een dag waarin er geen recht is op loon. Vanaf 1 januari 2024 geldt dus dat de zieke werknemer, die aan alle verplichtingen voldoet, vanaf de eerste ziektedag recht heeft op loon.

Terug naar het overzicht