Blog Piet Massuger: CAO-akkoord beroepsgoederenvervoer over de weg

Blog Piet Massuger: CAO-akkoord beroepsgoederenvervoer over de weg

Geplaatst op:

mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport Logistiek Nederland -TLN- Met regelmaat schijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis van het cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Onlangs hebben de cao-partijen bij de cao Beroepsgoederenvervoer een nieuw akkoord bereikt. Dat akkoord zal in werking treden per 1 januari 2023. Maar wat houdt dat akkoord in? Hieronder zal ik ingaan op de wijzigingen.

Loonstijging

Er is een loonstijging afgesproken. Die bestaat uit drie delen.

In de eerste plaats de verhoging van de lonen van de schalen A’ tot en met H. Die worden per 1 januari 2023 verhoogd met 7,5%. Uitdrukkelijk is overeengekomen dat de loonstijging betrekking heeft op die loonschalen. Dat betekent dat de loonstijging geen invloed heeft op de lonen boven cao-niveau. Dat kan overigens anders zijn als binnen het bedrijf is afgesproken dat de stijging van die lonen gekoppeld is aan de cao-stijging.

In de tweede plaats is overeengekomen dat de verblijfskosten worden verhoogd met 7,5%.

Het derde en laatste deel van de loonstijging is dat alle onder de cao vallende werknemers in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto ontvangen. Dit geldt dus ook voor de personen die niet volgens schaal A’ tot en met H betaald worden.

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 komt er een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer in de cao. Werknemers hebben vanaf die datum recht op het geldende fiscale maximum, dat dan € 0,21 per kilometer zal bedragen. Het aantal kilometers dat in aanmerking komt voor vergoeding is gemaximeerd op 35 kilometer per enkele reis, onder aftrek van de eerste 10 kilometer. Concreet komt dit erop neer dat werknemers per enkele reis maximaal over 25 kilometer een reiskostenvergoeding ontvangen. De afstand wordt bepaald door middel van de routeplanner van de ANWB.

Overigens is dit een minimumbepaling in de standaard-cao. Dat wil zeggen dat in afwijking van de overige bepalingen hier wel in het voordeel van de werknemer van de regeling mag worden afgeweken.

Vergoeding scholingsuren

Voor scholingsuren kende de cao al een bepaling. Die wijzigt per 1 januari 2023 in die zin dat als een werknemer een verplichte cursus volgt in opdracht van de werkgever of een cursus volgt voor het behouden van de Code95 en het TCVT-certificaat, de cursuskosten, het examengeld, de reiskosten (fiscale maximum netto kilometervergoeding) en de cursustijd worden vergoed. De cursustijd wordt vergoed met 100% van het basisloon per uur. De cursustijd telt niet mee voor het aantal overuren en wordt niet als zaterdag- of zondaguren vergoed.

Looptijd en vervolg

De afspraken gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Vanaf januari 2023 zullen cao-partijen verder praten over de toekomst van de cao, waaronder over modernisering van de cao.

Voor meer details over de cao verwijzen we graag naar de website van TLN

Terug naar het overzicht